Demo

 • Sử dụng các đoạn code ở các tab HTML, CSS, JS để tạo ra nội dung các tab như Demo
 • Bạn có thể sử dụng tool bên dưới để tạo nhanh nội dung HTML
<div id="tab-outer">
  <ul id="tab-wrapper">
    <li><a href="#tab1">Tab 1</a></li>
    <li><a href="#tab2">Tab 2</a></li>
    <li><a href="#tab3">Tab 3</a></li>
  </ul>
  <div id="tab-body">
    <div id="tab1">Nội dung tab 1</div>
    <div id="tab2">Nội dung tab 2</div>
    <div id="tab3">Nội dung tab 3</div>
  </div>
</div>
#tab-outer {
 position:relative;
 font:normal 12px Arial,Sans-Serif;
}


#tab-wrapper {
 list-style:none;
 height:30px;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

#tab-wrapper li {
 margin-right: 2px;
 float:left;
 font-weight:bold;
}

#tab-wrapper li a {
 display:block;
 padding:0px 15px;
 line-height:30px;
 text-decoration:none;
 color: #005b53;
 background-color: #99bdba;
}

#tab-wrapper li.active a {
 background-color: #005b53;
 color: #fff;
}

#tab-body > div {
 background-color: #005b53;
 color:white;
 padding:10px 15px;
 border-bottom: 4px solid #99bdba;
}
$('#tab-wrapper li:first').addClass('active');
$('#tab-body > div').hide();
$('#tab-body > div:first').show();
$('#tab-wrapper a').click(function() {
  $('#tab-wrapper li').removeClass('active');
  $(this).parent().addClass('active');
  var activeTab = $(this).attr('href');
  $('#tab-body > div:visible').hide();
  $(activeTab).show();
  return false;
});

Tab Creator Tool